Darmowa dostawa od 2500 zł

Regulamin Newslettera

REGULAMIN 

USŁUGI NEWSLETTER WALL ART SP. Z O.O.

 

 1. Wall Art Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej również: Usługodawca) świadczy usługę Newslettera na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Newsletter oznacza elektroniczną usługę dystrybucyjną świadczoną przez
  Wall Art Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej osobom automatyczne otrzymywanie cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o produktach, nowościach, promocjach, konkursach, wydarzeniach,
  i kolekcjach Wall Art. Sp. z o.o. świadczona na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Z usługi Newsletter może korzystać osoba fizyczna, albo działająca przez osobę umocowaną osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej również: „Usługobiorca”). 
 4. Administratorem danych osobowych przekazywanych podczas rejestracji jest
  Wall Art Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ćwiczebna 4, 51-180 Wrocław.
 5. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi Newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki. Dane osobowe mogą zostać udostępnione naszym partnerom biznesowym działającym na nasze zlecenie
  i wspierającym nas w świadczeniu usługi Newsletter.
 6. Dane osobowe są przetwarzane: 
 1. w celu świadczenia usługi wysyłki Newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
 2. w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania, jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie Newslettera; 
 3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w danym Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności; 
 4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Korzystanie z usługi Newsletter możliwe jest po wykonaniu przez Usługobiorcę następujących po sobie poniższych kroków:
 1. udostępnienie swojego adresu e-mail w odpowiednim polu w Serwisie, lub zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a w celu otrzymywania informacji handlowych odpowiednim kanałem;
 2. zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu (w tym poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez Usługodawcę na adres e-mail podany przez Klienta – o ile taka funkcjonalność została udostępniona). Usługodawca może udostępnić również inne sposoby zaakceptowania postanowień Regulaminu.
 1. Klient subskrybując Newsletter wyraża zgodę na wysyłanie przez Wall Art Sp. z o.o. za pośrednictwem Newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na konto e-mail Użytkownika.
 2. Dla korzystania z usługi wymagane jest urządzenie z dostępem do Internetu, dowolna przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
 3. Usługa Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony.
 4. Usługodawca nie pobiera od Usługobiorców opłat za świadczenie usługi Newsletter.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest w szczególności do:
 1. podawania Usługodawcy wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Usługobiorcy;
 2. niezwłocznego aktualizowania danych podanych Usługodawcy w związku
  z zawarciem Umowy.
 1. Usługobiorca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii, żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych oraz rezygnacji z usługi Newsletter, przenoszenia swoich danych osobowych, np. do innego administratora, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w „Polityce Prywatności” dostępnej w ramach Serwisu.
 2. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z usługi Newsletter (rezygnacji z usługi), w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail wysłanej do Usługobiorcy w ramach usługi Newsletter lub poprzez kliknięcie w odpowiedni przycisk na stronie Serwisu, do której link znajduje się w pierwszej wiadomości przesłanej na podany numer telefonu w związku z rejestracją do usługi Newsletter. 
 3. Usługodawca może rozwiązać Umowę za miesięcznym okresem wypowiedzenia
  w poniższych przypadkach:
 1. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone
  w Umowie,
 2. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie); 
 3. zmiana zakresu lub świadczenia usług objętych usługą Newslettera.

Usługodawca swoje oświadczenie, o którym mowa powyżej wysyła na adres e-mail lub numer telefonu podany przez Usługobiorcę podczas rejestracji do usługi Newsletter.

 1. W przypadku zastrzeżeń Usługobiorcy do usługi Newsletter, Usługobiorca może skorzystać z prawa reklamacji. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji przez niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
  Reklamacje związane ze świadczeniem usługi Newsletter można składać drogą e-mail na adres: biuro@wallart.com.pl lub korespondencyjne na adres siedziby Spółki: ul. Ćwiczebna 4, 51-180 Wrocław. 
 2. Umowa usługi Newsletter podlega prawu polskiemu.
 3. Regulamin stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem https://wallart.com.pl/ w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy dotyczącej usługi „Newsletter” następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach rejestracji treści zawartej umowy.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, o czym powiadomi Usługobiorców drogą e-mail. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach.