Darmowa dostawa od 2500 zł

Regulamin Konkursu

REGULAMIN KONKURSU
"Tapety Łuki"

 

§1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki przeprowadzenia oraz uczestnictwa w konkursie „Tapety Łuki”(„Konkurs”).

1.2. Organizatorem Konkursu jest Wall Art Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ćwiczebnej 4 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VI Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000692480, NIP 8952156363, REGON 368131961, kapitał zakładowy: 5.000 zł (Organizator”).

1.3. Sponsorem nagród w Konkursie jest Organizator.

1.4. Konkurs trwa od 28.05.2024 od 16:00 do 5.06.2024 do 24:00

 

§2 Uczestnicy Konkursu

2.1. Z zastrzeżeniem ust. 2.2 i 2.3 poniżej Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna, która w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiada miejsce stałego zamieszkania lub zameldowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia,
c) jest osobą pełnoletnią i posiada nieograniczoną zdolność do czynności prawnych,
d) posiada konto w serwisie Facebook i/lub Instagram.

2.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, byli pracownicy, współpracownicy oraz
przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu.

2.3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być również członkowie rodzin (do drugiego stopnia pokrewieństwa) osób wskazanych w ust. 2.2 powyżej.

2.4. Uczestnik Konkursu może działać wyłącznie osobiście i nie może być reprezentowany przez inną osobę.

2.5. Naruszenie Regulaminu przez Uczestnika:

a) uprawnia Organizatora do wykluczenia tego Uczestnika z Konkursu oraz
b) nie zobowiązuje Organizatora do przyznania temu Uczestnikowi jakiejkolwiek nagrody oraz
c) w razie przyznania temu Uczestnikowi Nagrody upoważnia Organizatora do żądania jej zwrotu.

 

§3 Zasady Konkursu

3.1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie poniższych czynności w okresie trwania Konkursu, o którym mowa w ust. 1.4. niniejszego Regulaminu:

1) polubienie rolki konkursowej na Fb i Ig, 
2) udostępnienie rolki konkursowej na swoim stories,
3) napisanie kreatywnego komentarza pod rolką konkursową jaki wzór tapety w kształcie łuku chcesz mieć w swoim domu i dlaczego ten

 

3.2. Z momentem spełnienia wszystkich warunków określonych w ust. 3.1. Uczestnik dokonuje zgłoszenia i przystępuje do Konkursu.

3.3. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik potwierdza, że zapoznał się i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu, jak również wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych na potrzeby Konkursu.

3.4. Zgłoszenia konkursowe muszą spełniać wszystkie wymogi określone w ust. 3.5. powyżej, a ponadto:

1) nie mogą mieć charakteru wulgarnego, obraźliwego, dyskryminującego, nawołującego do nienawiści lub w inny sposób naruszającego prawo,
2) muszą być objęte prawami autorskimi przysługującymi uczestnikowi Konkursu,
3) nie mogą naruszać praw autorskich, praw pokrewnych lub dóbr osobistych innych osób lub podmiotów,
4) nie mogą zawierać wyraźnego oznaczenia innych marek, w tym marek innych podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Organizatora.

3.6. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz i może zgłosić tylko jedną propozycję konkursową za pośrednictwem wybranego serwisu (Facebook lub Instagram). W przypadku przesłania kilku zgłoszeń konkursowych spełniających wymogi konkursowe Organizator weźmie pod uwagę pierwsze zgłoszenie.

3.7. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny, bezpłatny i nie wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów.

3.8. Uczestnik ponosi jedynie koszty związane z normalnym użytkowaniem urządzeń służących do korzystania z serwisu społecznościowego za pośrednictwem którego następuje zgłoszenia oraz koszty naliczane przez dostawcę usług telekomunikacyjnych.

3.9. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na użycie przez Organizatora materiałów stanowiących zgłoszenie konkursowe (zdjęcia lub obrazy) w celach marketingowych Organizatora, w tym m.in. na stronie internetowej, w mediach społecznościowych lub katalogu Organizatora.

 

§4 Wyłonienie zwycięzców

4.1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wyborem laureatów i przyznaniem nagród czuwają
wyznaczone przez Organizatora trzy (3) osoby będące pracownikami Organizatora („Jury”).

4.2. Jury wyłania spośród Uczestników Konkursu trzech (3)laureatów, których zgłoszone do Konkursu odpowiedzi zostaną uznane przez Jury za najciekawsze lub najbardziej kreatywnie wykorzystujące tapety z oferty Organizatora i przyznaje im nagrody określonej w ust. 5.1 niniejszego Regulaminu.

4.3. Ogłoszenie laureatów Konkursu nastąpi 06.06 o 16:00 2024 roku za pośrednictwem profilu/strony Organizatora w serwisach Facebook i Instagram, a w postach z ogłoszeniem wyników oznaczone zostaną profile laureatów Konkursu.

4.4. Organizator skontaktuje się z laureatami konkursu niezwłocznie po ogłoszeniu wyników Konkursu, nie później niż do dnia 10.06.2024 roku.

4.5. Warunkiem otrzymania nagrody jest:

1) podanie danych osobowych przez laureatów Konkursu: imię, nazwisko, adres zamieszkania, oraz numer telefonu,
2) wybór nagrody spośród wariantów wskazanych w ust.5.1. niniejszego Regulaminu.

4.6. Podanie przez laureata nieprawdziwych lub niekompletnych danych, o których mowa w ust. 4.5 pkt 1 powyżej, będzie stanowić przyczynę odmowy przyznania nagrody.

4.7. Organizator może uzależnić przyznanie nagrody od ponownego potwierdzenia przez Uczestnika Konkursu praw do treści zamieszczonych w treści konkursowej, jak również od potwierdzenia faktu i zakresu udzielonej Organizatorowi licencji do zdjęć lub obrazów stanowiących zgłoszenie konkursowe. 

 

§5 Nagrody

5.1. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda główna w postaci 1 szt tapety w kształcie łuku z dowolnym wzorem z naszej oferty, w rozmiarze 130 cm na 250 cm. Dla drugiego i trzeciego miejsca przewidziana jest 1 szt tapety w kształcie kola z dowolnym wzorem z naszej oferty, w rozmiarze 130 cm.

5.2. Laureat nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
5.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody ani utrudnienia w jej odbiorze z przyczyn leżących po stronie laureata.

5.4. Organizator nie przewiduje przyznania wyróżnień.

5.5. Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną ani na nagrody innego rodzaju.

5.6. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

5.7. Wydanie nagrody nastąpi w terminie do 14 dni od dnia akceptacji przez laureata wzoru tapety i podania danych do wysyłki.

 

§6 Prawa autorskie

6. 1. Dokonując zgłoszenia Uczestnik potwierdza, że przysługują mu prawa autorskie do zdjęcia lub obrazu stanowiącego zgłoszenie konkursowe („Utwór”) oraz że w wyniku tego zgłoszenia oraz nadesłania treści konkursowej nie dojdzie do naruszenia praw autorskich, praw pokrewnych lub dóbr osobistych osób trzecich.

6.2. Dokonując zgłoszenia Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie z całego, jak i części Utworu na następujących polach eksploatacji:

1) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, co obejmuje rozpowszechnianie w sieci Internet, w tym poprzez stronę internetową
Organizatora, profile Organizatora w portalach społecznościowych lub katalogi, w tym również w celach marketingowych,
2) udostępniania utworów innym osobom w celach komercyjnych we wszystkich możliwych
publikacjach i opracowaniach Organizatora,
3) wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
4) zwielokrotnianie utworu w inny sposób, nie prowadzące do wytworzenia egzemplarzy, w szczególności wprowadzenie utworu do pamięci komputera;
5) wykorzystywanie w dowolny sposób, niezależnie od użytego medium, w całości lub części, w działalności reklamowej i marketingowej Organizatora.

6.3. Uczestnik konkursu oświadcza, iż zdjęcie lub obraz stanowiący zgłoszenie konkursowe nie naruszają innych uzasadnionych praw osób trzecich.

6.4. W przypadku gdyby na skutek wzięcia przez Uczestnika udziału w Konkursie, w tym rozpowszechnienia Utworu, osoba trzecia wystąpiła przeciwko Organizatorowi z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich, praw pokrewnych, dóbr osobistych lub innymi uzasadnionymi roszczeniami, Uczestnik będzie odpowiedzialny za szkodę poniesioną przez Organizatora z tego tytułu.

 

§ 7 Ochrona danych osobowych

7.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na
przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu.

7.2. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator.

7.3. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych należy kontaktować się z inspektorem

ochrony danych pod adresem []

7.4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celu wyłonienia zwycięzców Konkursu, w celach związanych z realizacją Konkursu i wydania nagród, a także wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, prowadzenia sprawozdawczości finansowej, realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym w ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz planowania działań marketingowych i sprzedażowych.

7.5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.

7.6. Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

czasu obowiązywania umowy,

przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,

okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.

7.7. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody Uczestnik konkursu ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu gody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mail.

7.8. Każdy Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§8 Reklamacje

8.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu, uczestnicy mogą zgłaszać drogą elektroniczną na adres
biuro@wallart.com.pl lub listownie na następujący adres Organizatora: ul. Rafała Wojaczka 3F, 51-169 Wrocław.

8.2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Uczestnika oraz wskazanie przyczyn i podstaw jej złożenia.

8.3. Reklamacje rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia drogą e-mailową lub listownie, stosownie do sposobu otrzymania reklamacji.

 

§9 Postanowienia Końcowe.

9.1. Konkurs nie stanowi gry hazardowej, w tym gry losowej, w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 227).

9.2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 § 1 kodeksu cywilnego.

9.3.Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora.
9.4. Regulamin stanowi wyłączną podstawę przeprowadzenia Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

9.5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego
oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

9.6.Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez serwis Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

9.7. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez serwis Instagram. Serwis instagram.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

9.8. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych powstałych w związku z organizowaniem i uczestnictwem w Konkursie jest prawo polskie.

9.9. Regulamin obowiązuje od dnia 11.11.2023 r.